Zadovoljstvo nam je da predstavimo nacrte tri strategije razvoja biciklizma za period 2022–2026. godine, i to za opštine Kolašin, Rožaje i Žabljak. U pitanju su strateški dokumenti kojima se daju smjernice za poboljšanje uslova za upotrebu bicikla u svrhu prevoza i rekreacije na teritoriji ovih opština. Autori tri strategije su naši članovi Stefan Bulatović i Jelena Anđelić, dok je vrijednu stručnu pomoć tokom izrade pružila takođe naša članica Sonja Dragović.

Ovo su prvi strateški dokumenti ovakvog tipa ne samo u ovim opštinama, već i na nivou Crne Gore, budući da nijedna druga opština do sada nije izradila slične akte.

U dokumentima je su dati prikazi postojećeg stanja u pogledu uslova za vožnju biciklom u Kolašinu, Rožajama i Žabljaku, te konkretne mjere i preporuke o načinima na koje lokalne samouprave mogu podstaći i promovisati ovaj vid mobilnosti.

Startegije su nastale u sklopu projekta „Sjeverom na dva točka“, koji realizuje Biciklo.me u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Novi početak iz Kolašina i Bijeli ljiljan iz Rožaja. Projekat finansira Evropska unija u sklopu šireg projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Cilj ovih strateških dokumenata je da stvore preduslove za bezbjedno i efikasno kretanje biciklom kako bi se unaprijedio kvalitet života stanovnika u ovim opštinama. Naime, boljim uslovima za upotrebu bicikla poboljšaće se zdravlje građana, stanje životne sredine i bezbjednost na ulicama. Osim toga, poboljšanje uslova za ovaj vid mobilnosti pomoći će i privrednom razvoju opština i osnažiti njihovu turističku ponudu.

U pripremi dokumenata konsultovana je šira zainteresovana javnost, počev od samih korisnika bicikala, preko građana različitih uzrasta i stavova, pa do donosilaca odluka. Strategija sadrži mjere koje su razmotrene u okviru četiri stuba: planiranje, infrastuktura, parkiranje bicikala i cikloturizam.

Na kraju svakog dokumenta nalazi se akcioni plan, kojim se daje pregled aktivnosti sa odgovornim subjektima, vremenskim rokovima za relizaciju i finansijskim pretpostavkama.

Nadamo se da će ovi strateški dokumenti biti prvi u nizu sličnih dokumenata koje će donijeti lokalne samouprave u Crnoj Gori, ali i država, budući da mnoge zemlje u okruženju već rade na izradi nacionalnih biciklističkih strategija.

Startegije možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Strategija razvoja biciklizma – Kolašin

Strategija razvoja biciklizma – Rožaje

Strategija razvoja biciklizma – Žabljak